Domain Name | Web Hosting | VPS | Co-location | SSL | Web Server
สั่งซื้อ | ขอใบเสนอราคา | แจ้งชำระเงิน | ติดต่อเรา | คู่มือการใช้งาน

แจ้งปัญหาร้องเรียน

แบบฟอร์มนี้สำหรับแจ้งปัญหาร้องเรียนเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายที่ใช้บริการอยู่กับเรา หรือกรณีที่ไม่ได้รับการแก้ปัญหาจากทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าเท่านั้น ในกรณีที่เป็นปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ ทีมงานฝ่ายบริการลูกค้า ซึ่งจะเป็นช่องทางที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือได้รวดเร็วที่สุดครับ
นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
  1. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ ของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทางบริษัท พีแอนด์ที โฮสติ้ง จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
  2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน : บริษัท พีแอนด์ที โฮสติ้ง จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม บริษัท พีแอนด์ที โฮสติ้ง จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณกำลังติดต่อแบบไม่ล๊อคอิน
ชื่อ (Name)
อีเมล (Email)
เบอร์ติดต่อ (Mobile)
หัวเรื่อง (Title)

ข้อความ (Message)
 
LiveZilla Live Help