Domain Name | Web Hosting | VPS | Co-location | SSL | Web Server
สั่งซื้อ | ขอใบเสนอราคา | แจ้งชำระเงิน | ติดต่อเรา | คู่มือการใช้งาน

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

กรณีที่คุณเป็นนิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์กร หรือหน่วยงานราชการ ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ในกรณีที่ ค่าบริการก่อนรวม VAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท โดยจะต้องส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาให้เราภายใน 60 วันหลังจากวันที่ชำระเงิน

ข้อตกลงในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรุณาอ่านเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของคุณ)

 1. ผู้ใช้บริการจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้ ผู้ให้บริการภายใน 60 วัน นับจากวันที่แจ้งชำระเงิน
  โดยจะส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผู้ให้บริการทั้งสิ้น 2 ฉบับ ได้แก่
  ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
  ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)
 2. ผู้ให้บริการจะส่ง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กลับไปให้ผู้ใช้บริการ ต่อเมื่อผู้ให้บริการได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากผู้ใช้บริการ ครบทั้ง 2 ฉบับแล้วเท่านั้น
 3. หากครบกำหนด 60 วัน แต่ผู้ให้บริการยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้ใช้บริการ, ผู้ใช้บริการยินยอมถูกระงับการใช้งานบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดชั่วคราว จนกว่าผู้ให้บริการจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายครบทั้ง 2 ฉบับ หรือผู้ใช้บริการยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จ่าย(ตามข้อตกลงที่ 5.). และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการถูกระงับการใช้งานชั่วคราว
 4. ผู้ให้บริการจะมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เรื่องการส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไปทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนของผู้ใช้บริการ เป็นช่วงๆ ตั้งแต่วันแรกที่แจ้งชำระเงิน, และทุกๆ 15 วันหลังจากนั้น
 5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินส่วนที่หักไว้มาให้ผู้ให้บริการ แล้วแจ้งให้ผู้ให้บริการยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จ่ายของรายการดังกล่าวได้
 6. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ย้อนหลังสำหรับรายการที่ได้ชำระเงินไปแล้ว แต่ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย, ผู้ใช้บริการสามารถส่งหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่ายมาให้ผู้ให้บริการได้ แล้วผู้ให้บริการจะคืนเงินส่วนที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เข้าในบัญชีสมาชิกของผู้ใช้บริการ หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการให้โอนเงินคืนทางธนาคาร ผู้ใช้บริการยินดีที่จะให้หักค่าธรรมเนียมการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ จากยอดเงินที่ต้องคืนผู้ใช้บริการ

ข้อมูลสำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชื่อนิติบุคคลผู้เสียภาษี: บริษัท พีแอนด์ที โฮสติ้ง จำกัด
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105551128996
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน: 160/643 อาคารไอทีเอฟ สีลม พาเลส ชั้น 27
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ที่อยู่สำหรับส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ส่งถึง: ฝ่ายบัญชี (บจก.พีแอนด์ที โฮสติ้ง)
ที่อยู่: 160/643 อาคารไอทีเอฟ สีลม พาเลส ชั้น 27 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

http://www.pathosting.co.th/blog/wp-content/uploads/withholdingtax-form.pdf

LiveZilla Live Help