This account has been suspended

โฮสติ้งถูกระงับการใช้งานชั่วคราวเนื่องจากการใช้ปริมาณการรับส่งข้อมูลเกินที่กำหนดค่ะ
คุณสามารถดูรายละเอียดการผ่อนผันเพื่อเปิดใช้งานชั่วคราวได้ ที่นี่